Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" wita na swojej stronie !!!

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


Cel działania

Tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocja zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
 
Pomoc może otrzymać

Rolnik, jego małżonek lub domownik,  który m.in.:

 • jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
 • ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
  • gminy wiejskiej, lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wnioskudo gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika zostały przyznane płatności obszarowe.1
1Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania pomocy oraz wykaz wspieranych działalności według kodów PKD (bez agroturystyki, która nie podlega obowiązkowi rejestracji) zawiera rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (.) (Dz. U. z 2007 r. Nr 200, poz. 1442 z późn. zm.).
 
Kategorie działalności objętych wsparciem

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Koszty kwalifikowalne

Do kosztów kwalifikowalnych,  tj. mogących podlegać refundacji, zalicza się m.in. koszty:

 • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z  modernizacją istniejących budynków mieszkalnych,
 • zagospodarowania terenu,
 • zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji w wysokości:

 • 50% kwoty pomocy przyznanej w ramach umów podpisanych w 2010 r.,
 • 20% kwoty pomocy przyznanej w ramach pozostałych umów, tj. które zostaną podpisane po 2010 r.

Forma, poziom i wysokość pomocy

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50% lub w przypadku wystąpienia w gospodarstwie rolnym rolnika, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2010 r., szkody spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - 80% kosztów kwalifikowalnych operacji Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł.

2jeżeli wysokość szkody oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce  wystąpienia szkód wynosi:

 • w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich lub rybach - średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym, oraz
 • w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich -  nie mniej niż 10 000 zł

Gdzie można uzyskać więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach działania można uzyskać:

 • pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84
 • na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl oraz samorządów województw i  LGD,
 • w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie internetowej Agencji).
Uwaga:O wsparcie na operacje, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w zakresie działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej można ubiegać się również w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD), w terminie i miejscu podanym do publicznej wiadomości przez właściwy organ samorządu województwa.

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


 

      Godzina:  godzina
      Data:  data


spik
Skarby Przyrody
i Kultury

unia EUROPA
Portal Unii Europejskiej

mrirw

PROW

leader LEADER

mrirw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

fapa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 by LGD Ziemia Zamojska