Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" wita na swojej stronie !!!

 

Odnowa i rozwój wsi


Cel działania
Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
 
Beneficjenci
Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Zakres pomocy
Pomocy finansowej udziela się na operacje w zakresie:
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
   a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
   b)służących promocji obszarów wiejskich,w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3) budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczenie na cele publiczne;
5) odnawiania,eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Kryteria dostępu - czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc:
Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:
1) projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
   - gminy wiejskiej lub
   - gminy wiejsko-miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,lub
   - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
2) projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
3) projekt nie ma charakteru komercyjnego;
4) w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;
5) organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania "Odnowa i rozwój wsi" w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
6) projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.
 
Forma i wysokość pomocy
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł.
 
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta..

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


 

      Godzina:  godzina
      Data:  data


spik
Skarby Przyrody
i Kultury

unia EUROPA
Portal Unii Europejskiej

mrirw

PROW

leader LEADER

mrirw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

fapa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 by LGD Ziemia Zamojska