Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" wita na swojej stronie !!!

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


Cel działania
Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.
Beneficjenci

 • osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych - prowadzące(y) działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo1 oraz spełniające(y) obowiązujące kryteria dostępu do pomocy.

1tj. zatrudniające mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro.

Kryteria dotyczące operacji
Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli m.in.:

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,
 • siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją - miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do gminy:
  - wiejskiej,
  - miejsko - wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 lub 20 tyś. mieszkańców2,lub
  - miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5tys. mieszkańców,
 • biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym "Kapitał Ludzki 2007-2013",
 • operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
 • planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł.

2Kryterium dotyczące miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców obowiązuje w przypadku podejmowania lub rozwijania usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa oraz w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz organizacji producentów owoców i warzyw

Zakres pomocy
Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 2. usług dla ludności;
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem rekreacją i wypoczynkiem;
 7. usług transportowych;
 8. usług komunalnych;
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 10. magazynowania lub przechowywania towarów;
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Szczegółowy wykaz działalności objętych wsparciem wg kodów PKD zawiera załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.).

Koszty kwalifikowalne

Zakres kosztów kwalifikowalnych, tj. mogących podlegać refundacji, obejmuje m.in. koszty:

 • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych;
 • zagospodarowania terenu;
 • zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

Forma i wysokość pomocy

Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:

 • 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
 • 200 tys. zł - co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
 • 300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy,
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
W przypadku, gdy operacja dotyczy działalności związanej z przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł, niezależnie od liczby utworzonych miejsc pracy.
Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji w wysokości:
 • 50% kwoty pomocy przyznanej w ramach umów podpisanych w 2009 lub 2010r.,
 • 20% kwoty pomocy przyznanej w ramach pozostałych umów, tj. które zostaną podpisane po 2010 r.

Uwaga:O wsparcie na operacje, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w zakresie działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw można ubiegać się również w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD), w terminie i miejscu podanym do publicznej wiadomości przez właściwy organ samorządu województwa.

Gdzie można uzyskać więcej informacji

 • pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84,
 • na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl, www.minrol.gov.pl oraz samorządów województw i LGD,
 • wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl,
 • w oddziałach regionalnych Agencji (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie internetowej Agencji).
źródło:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

      Godzina:  godzina
      Data:  data


spik
Skarby Przyrody
i Kultury

unia EUROPA
Portal Unii Europejskiej

mrirw

PROW

leader LEADER

mrirw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

fapa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 by LGD Ziemia Zamojska