Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" wita na swojej stronie !!!

 

Aktualności


Spotkanie konsultacyjne w Komarowie
Dodano:13.08.2015

   W dniu 11 sierpnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020. Spotkanie odbyło się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie - Osadzie. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych z obszaru LGD Ziemia Zamojska - gminnych ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury z obszaru, bibliotek, policji. W trakcie spotkania przeprowadzono analizę SWOT w obszarze działalności instytucji publicznych oraz bezpieczeństwa publicznego.
Spotkanie konsultacyjne w Sitnie
Dodano:13.08.2015

   W dniu 12 sierpnia 2015 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące przedsiębiorczości oraz działalności rolniczej na obszarze działalności Lokalnej Grupy Działania Ziemi Zamojskiej. Spotkanie odbyło się w centrum Kultury w Sitnie. W konsultacjach wzięli udział przedsiębiorcy oraz rolnicy z naszego obszaru zainteresowani rozwijaniem swojej działalności. W trakcie spotkania przeprowadzono analizę SWOT w obszarze przedsiębiorczości, określono cele oraz wskaźniki przyszłych działań.
Spotkanie konsultacyjne w Sułowie
Dodano:08.08.2015

   W dniu 6 sierpnia 2015 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Pierwsze spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Sułowie. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z obszaru LGD Ziemia Zamojska. W trakcie spotkania przeprowadzono analizę SWOT w obszarze problematyki społecznej. Zostały również wyłonione grupy defaworyzowane na naszym obszarze, które należy objąć wsparciem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2015.
Harmonogram spotkań konsultacyjnych
Dodano:03.08.2015
Ankieta dla przedsiębiorców
Dodano:02.08.2015

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020, która będzie wdrażana na terenie następujących Gmin: Grabowiec, Komarów - Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość oraz Sułów.

Z uwagi na fakt, że w nowej strategii zdecydowana większość środków przeznaczona będzie na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, koniecznym jest przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji w tym zakresie.
Poniższa ankieta pozwoli zdiagnozować potrzeby lokalnych przedsiębiorców oraz zaplanować zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju tak, aby ogłaszane w najbliższych latach nabory wniosków, pozwoliły na przekazanie pomocy finansowej jak największej liczbie firm działających w naszym regionie.

Ankieta jest anonimowa i prosimy o jej wypełnienie.

Ankieta>>


Ankieta dla osób, które są zainteresowane założeniem działalności gospodarczej
Dodano:02.08.2015

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020, która będzie wdrażana na terenie następujących Gmin: Grabowiec, Komarów - Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość oraz Sułów.

Z uwagi na fakt, że w nowej strategii zdecydowana większość środków przeznaczona będzie na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, chcielibyśmy dowiedzieć się czy na naszym obszarze są osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej.

Ankieta>>


Otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące Lokalne Strategii Rozwoju na lata 2014-2020r.
Dodano:06.05.2015
Rozszerzenie obszaru LGD
Dodano:16.07.2015

   W czerwcu bieżącego roku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" przystąpiły dwie gminy: Nielisz i Sułów. W związku z tym obszar naszego LGD wynosi obecnie 9 gmin: Grabowiec, Komarów – Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Skierbieszów, Sitno, Stary Zamość oraz Sułów. Wspólnie z nowymi członkami przygotowujemy się do pozyskania funduszy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania na lata 2014 - 2020.


PODSUMOWANIE WDRAŻANIA STRATEGII W LATACH 2009-2015.
Dodano:15.07.2015

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania jest organizacją zrzeszającą 7 gmin powiatu zamojskiego: Komarów Osada, Łabunie, Miączyn, Grabowiec, Skierbieszów, Stary Zamość oraz Sitno. Powstało w 2008 roku jako inicjatywa społeczności lokalnej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.
   Zadaniem Stowarzyszenia jest pobudzanie aktywności społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez promocję walorów turystycznych, wspieranie przedsiębiorczości, ochronę zabytków, tradycji i dziedzictwa kulturowego. Zadania te są realizowane poprzez wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju, jest to dokument który umożliwił, wielu podmiotom, realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
   Budżet na realizację zaplanowanych działań wynosił 6 milionów w tym na ogłaszane konkursy 4 752 868 zł. Ogłoszono 12 konkursów w ramach czterech działań osi 4 Leader. W odpowiedzi na nie wpłynęło 116 wniosków z czego 93 wnioski uzyskały dofinansowanie:
- działanie „Odnowa i rozwój wsi” 20 projektów na kwotę 2 918 503,93 zł,
- działanie „Małe projekty” 67 projektów na kwotę 1 091 147,74 zł,
- działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 5 projektów na kwotę 419 313,00 zł, - działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 1 projekt na kwotę 81 900,50 zł.
Beneficjenci zrealizowali zakładane operacje na łączną kwotę 4 510 865,17 zł co daje ponad 94,90% realizacji budżetu LSR. Wskaźniki założone w strategii zostały osiągnięte w 100%.    Kolejnym działaniem istotnym dla realizacji LSR Ziemia Zamojska jest „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” na to zadanie wykorzystano środki w wysokości ponad 330 tys. zł. W ramach tego działania Stowarzyszenie podejmowało wiele przedsięwzięć mających na celu zaktywizowanie lokalnej społeczności. Były to m.in. szkolenia, wyjazdy studyjne, warsztaty kulinarne oraz warsztaty rękodzieła artystycznego.
Stowarzyszenie było również organizatorem wielu konkursów: fotograficznego – 3 edycje, literackiego oraz 3 konkursów świątecznych. Działanie to obejmowało także promocję obszaru, w tym zakresie Stowarzyszenie wydało szereg publikacji, broszur, różnego rodzaju gadżetów promocyjnych, było współorganizatorem imprez plenerowych na obszarze LGD Ziemia Zamojska oraz uczestniczyło w targach i wystawach promując obszar "Ziemi Zamojskiej".
   Stowarzyszenie zrealizowało dwa projekty współpracy: "SPIK – Skarby przyrody i kultury" oraz "GAR – Gotowanie atrakcją regionu", na łączna kwotę ponad 120 tys. zł.


Piknik Rodzinny w Barchaczowie
Dodano:15.07.2015
Remont elewacji ogrodzenia parafialnego w Starym Zamościu
Dodano:06.07.2015

   Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zrealizowała operacją pod nazwą "Remont elewacji ogrodzenia kościoła parafialnego" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Parafia za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" uzyskała dofinansowanie w wysokości 25 500 zł. Celem operacji było zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed zniszczeniem, zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez podniesienie estetyki miejscowości, udostępnienie zabytku.
Turniej badmintona amatorów
Dodano:06.05.2015
SUPER STRAŻACY
Dodano:29.06.2015

   Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej - OSP Komarów została zwycięzcą Plebiscytu "Super Strażacy", głoszonego przez Kronikę Tygodnia. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się podczas Międzynarodowego Festiwalu Kultury Antycznej - Gotania 2015 w Łaszczówce Kolonii w dniu 28.06.2015 r. Nagrodę ufundowaną przez pracowników biura LGD Ziemia Zamojska, odebrał Pan Józef Pawliszak - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej - OSP Komarów.
Konkurs na najpiękniejszy bukiet z polnych kwiatów
Dodano:24.06.2015

(488kB)

   Nowy konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich
http://ksow.pl/news/entry/6830-nowy-konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich.html/
Koła Gospodyń Wiejskich znów mają szansę zaprezentowania swoich umiejętności w nowym letnim konkursie, ogłoszonym przez Ogólnopolski portal dla KGW i KR. Tematyka konkursu jest prosta i przyjemna, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci praktycznego sprzętu dla koła.

24 czerwca został ogłoszony „Konkurs na bukiet z polnych kwiatów” na Ogólnopolskim Portalu mojeKGW.pl. Jest to kolejny sposób aktywizacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz zagrzania do działania i tworzenia wspólnoty przez członków wiejskich organizacji. Prosta i lekka forma konkursu to idealne rozwiązanie dla zapracowanych podczas sezonu zbiorów i wszelkich prac polowych gospodyń.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy skomponować bukiet z wszelkich dostępnych rodzajów polnych kwiatów, zbóż oraz owoców i wysłać jego starannie wykonane zdjęcie na adres redakcji portalu oraz kwartalnika Moje KGW. Najpiękniejsze bukiety zostaną nagrodzone atrakcyjnym sprzętem gospodarstwa domowego, niezbędnym do funkcjonowania koła.

Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin oraz informacja o przewidywanych nagrodach są umieszczone na stronie www.mojekgw.pl

Autor: MojeKGW

Zaproszenie do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.
Dodano:24.06.2015

(488kB)

   W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, będącej partnerem wykonawczym projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Promocja” mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 15 czerwca br. naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.
czytaj więcej...


III Sąsiedzki Przegląd Przyśpiewek Ludowych
Dodano:19.06.2015   Po raz 3 GOK zaprosił zespoły z sąsiednich gmin do wspólnych występów podczas Sąsiedzkiego Przeglądu Przyśpiewek Ludowych, który rozpocznie się 21 czerwca o 11 na sali widowiskowej GOK. Gościnnie wystąpi Chór Sitanianie. Zapraszamy na koncert:)

Serdecznie zapraszamyKonkurs Europa to My
Dodano:18.06.2015

(488kB)

   Pokaż, jak zmieniła się Twoja okolica dzięki Funduszom Europejskim i wygraj wspaniałe nagrody

Więcej szczegółów na: www.europatomy.eu
.

VII Forum Kobiet Aktywnych
Dodano:10.06.2015

   Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides”, Wójt Gminy Józefów nad Wisłą serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie „Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2015” skierowanego do Kobiet z terenów wiejskich województwa lubelskiego.

Więcej informacji na: www.akademiakobietaktywnych.pl
.

Konkurs dla aktywnych kobiet
Dodano:10.06.2015

   Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynosi pula nagród w konkursie organizowanym przez „Tygodnik Poradnik Rolniczy” i „Modną Gospodynię”. Akcja skierowana jest do grup, stowarzyszeń kobiet oraz kół gospodyń wiejskich, którym bliska jest integracja społeczna. Jeśli więc i w Waszej wiosce wspólnie działają kobiety, zgłoście je do konkursu.

Więcej informacji na: www.modnagospodyni.pl
.

Informacja
Dodano:03.06.2015

Informujemy, że w dniu 05.06.2015 r. Biuro LGD "Ziemia Zamojska" będzie nieczynne.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


Konkurs plastyczny na „Pocztówkę z Komarowa” o zasięgu wojewódzkim
Dodano:01.06.2015Regulamin Konkursu


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Skierbieszów
Dodano:27.05.2015

   Gmina Skierbieszów zrealizowała projekt "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Skierbieszów". Celem operacji było zagospodarowanie terenów przy "Zamczysku". W ramach projektu ustawiono altankę, stoły, ławki oraz wykonano palenisko na ognisko z kamienia. Dofinansowanie operacji Gmina Skierbieszów uzyskała w ramach działania Małe projekty w ramach dziania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła 23 800,00 zł.
Utworzenie szlaku pieszego "Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego"
Dodano:27.05.2015

   Gmina Skierbieszów zrealizowała projekt Utworzenie szlaku pieszego "Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego". Celem operacji był rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W ramach projektu wykonano dokumentację techniczną szlaku pieszego, oznakowano go oraz wykonano tablice informacyjne. Ustawiono ponadto ławki oraz śmietniki w miejscach postoju. Dofinansowanie operacji Gmina Skierbieszów uzyskała w ramach działania Małe projekty w ramach dziania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła 16 896,00 zł.

Galeria...>>


Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym Krynica w Miączynie
Dodano:24.05.2015

   Gmina Miączyn zrealizowała projekt "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym "Krynica" w Miączynie". Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców. W ramach projektu utwardzono chodnik wokół zbiornika, zamontowano elementy siłowni zewnętrznej oraz ławki. Dofinansowanie operacji Gmina Miączyn uzyskała w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w ramach dziania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła 60 000,00 zł.
Szkolenie pn, Efekty realizacji PROW 2007-2013
Dodano:08.05.2015

   W dniu 6 maja 2015 r. odbyło się w Sitnie szkolenie pn, Efekty realizacji PROW 2007-2013 oraz perspektywy wynikające z nowego okresu programowania PROW 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność). W trakcie spotkania zostały zaprezentowane założenia PROW 2014 - 2020 oraz omówione zasady tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej wdrażania.

Galeria...>>


Złap za aparat
Dodano:06.05.2015
Warsztaty rękodzieła artystycznego w Barchaczowie
Dodano:28.04.2015

   W dniu 24.04.2015 roku w Izbie Muzealnej w Barchaczowie odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego w ramach Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Panie z Gminy Łabunie uczyły się projektować oraz wykonywać biżuterię. W ramach zajęć prowadzonych przez Panią Agatę Piwko każda z uczestniczek wykonała komplet biżuterii składający się z kolczyków, naszyjnika oraz bransoletki.

Galeria...>>


Warsztaty kulinarne w Zubowicach
Dodano:26.04.2015

   Dnia 16 kwietnia 2015 roku w Zubowicach (gm. Komarów-Osada) odbyły się kolejne warsztaty kulinarne w ramach Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. W warsztatach wzięło udział 14 Pań i 1 Pan z terenu Gminy Komarów-Osada. Uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy i pod okiem kucharza Adama Kota przygotowali wyśmienite potrawy: strogonow, polędwiczka wieprzowa w sosie z zielonego pieprzu, rolada szpinakowa z łososiem, tortilla z warzywami, a na deser zostało przygotowane tiramisu oraz szyszki z ryżu preparowanego. Na koniec warsztatów odbyła się degustacja przygotowanych potraw.

Więcej szczegółów na: https://www.facebook.com
.

Warsztaty rękodzieła artystycznego w Sitnie
Dodano:26.04.2015

   Kolejny dzień warsztatów 21.04.2015 r., tym razem warsztaty rękodzieła artystycznego - decoupage w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie. 15 uczestniczek z terenu gminy Sitno wykonały metodą decoupage przepiękne obrazki, dekoracyjne butelki oraz przyozdobiły akcesoria łazienkowe (kubeczek i dozownik na mydło). Panie były bardzo zadowolone z efektów swoich prac i chętnie pozowały do zdjęć. Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Więcej na: https://www.facebook.com
.

Warsztaty rękodzieła artystycznego w Miączynie
Dodano:26.04.2015

   Dnia 23 kwietnia 2015 r. w Miączynie odbyły się kolejne warsztaty rękodzieła artystycznego. 15 Pań z terenu gminy Miączyn uczestniczyło w warsztatach projektowania i tworzenia biżuterii. Uczestniczki wykonały po komplecie biżuterii – naszyjnik, bransoletka i kolczyki. Warsztaty te zostały sfinansowane w ramach Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Więcej szczegółów na: https://www.facebook.com
.

Spotkanie informacyjno - diagnostyczne
Dodano:24.04.2015

   Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno - diagnostyczne pn. Efekty realizacji PROW 2007-2013 oraz perspektywy wynikające z nowego okresu programowania PROW 2014-2020, które odbędzie się w dniu 6 maja 2015 o godz.8:00 w Centrum Kultury w Sitnie.
Cel spotkania:
1. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu wdrażania PROW 2007-2013
2. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu możliwości jakie daje PROW 2014-2020 na obszarach wiejskich
3. Opracowanie potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”
Do kogo jest skierowane szkolenie:
mieszkańcy, sołtysi, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rolnicy, przedsiębiorcy

Agenda spotkania:
8:00 - 8:10 – Powitanie uczestników, przedstawienie celu spotkania i zakresu oraz osób prowadzących
8:10 - 9:40- Efekty realizacji PROW 2007-2013 (wykład z prezentacją)
9:40 - 9.50 – Przerwa kawowa 9:50- 11:20 – PROW 2014-2020 – jakie daje nam możliwości
11:20 – 12:05 – Targ pomysłów – jakie działania skierowane będą w zakresach rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury czy działań społecznych na naszym obszarze
12:05 - 12:25 - Obiad
12:25 – 13:00 - Podsumowanie pracy i oznaczenie działań priorytetowych dla obszaru

Rekrutacja prowadzona jest przez Biuro LGD Ziemia Zamojska. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 845389525 lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl
Serdecznie zapraszamy!


Warsztaty rękodzieła artystycznego w Starym Zamościu
Dodano:23.04.2015

   W ramach organizowanego cyklu warsztatów, na obszarze LGD Ziemia Zamojska, w dniu 22.04.2015 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego. Tematem warsztatów była "IKONA – obraz na desce". Uczestniczki warsztatów pod fachowym okiem artysty plastyka, Pani Agaty Piwko wykonały przepiękne prace.
Przebieg zajęć oraz końcowe efekty prac można obejrzeć na:
https://www.facebook.com/pages/LGD-Ziemia-Zamojska/658845070893423?ref=hl
.


Warsztaty kulinarne w Skierbieszowie
Dodano:21.04.2015

   W dniu 17 kwietnia 2015 roku w Skierbieszowie odbyły się warsztaty kulinarne w ramach Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. W warsztatach wzięło udział 15 pań z terenu Gminy Skierbieszów. Uczestniczki zostały podzielone na mniejsze grupy i pod okiem kucharza Adama Kota przygotowały wyśmienite potrawy: forszmak, pyzy na parze polane sosem truskawkowym, śląskie rolady, tarta z owocami morza, łosoś zapiekany w cieście francuskim ze szpinakiem oraz szyszki z ryżu preparowanego i kokosanki. Warsztaty zakończyły się degustacją przygotowanych uprzednio potraw.

Galeria...>>


Warsztaty kulinarne w Grabowcu
Dodano:20.04.2015

   W dniu 15 kwietnia 2015 roku w Grabowcu odbyły się warsztaty kulinarne pod okiem Pana Adama Kota. W warsztatach wzięło udział 15 pań z terenu Gminy Grabowiec. Uczestniczki zostały podzielone na mniejsze grupy i pod okiem kucharza przygotowały wyśmienite potrawy: gazpacho, pstrąg pieczony w ziołach podawany z zapiekanymi ziemniakami, udka z kurczaka faszerowane pieczarkami oraz boczkiem, przystawki naleśnikowe z wędzonym łososiem i twarożkiem, mus chrzanowy zawijany w szynce, pascha wielkanocna oraz szyszki z ryżu preparowanego. Warsztaty zakończyły się degustacją przygotowanych uprzednio potraw.

Galeria...>>


Ikona na drewnie
Dodano:09.04.2015
Dokumenty strategiczne w nowym programowaniu
Dodano:07.04.2015

   Zapraszamy do zapoznania się z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej spoleczności
Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich


      Godzina:  godzina
      Data:  data


spik
Skarby Przyrody
i Kultury

unia
EUROPA
Portal Unii Europejskiej

mrirw

PROW

leader
LEADER

mrirw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

fapa
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 by LGD Ziemia Zamojska