LGD Ziemia Zamojska

NABÓR WNIOSKÓW GRUDZIEŃ 2017

Utworzono: środa, 06 grudzień 2017 22:49

 

 

logo unialogo prow

 

 

logo leader

 

Ogłoszenie nr 3/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na operacje z zakresu tematycznego:

 

1. Promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych – dla operacji realizujących wskaźnik produktu: Liczba wydanych/opracowanych publikacji, materiałów promocyjnych, gadżetów promocyjnych, forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych, intensywność pomocy w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wynosi nie wyżej niż 63,63%, a w przypadku pozostałych podmiotów 80%, limit środków: 50 000 zł. Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 27 grudnia 2017 r. do 11 stycznia 2018 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dwóch kompletnych i jednobrzmiących trwale zszytych egzemplarzach (oryginał i kopia) bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 11.01.2018 r. o godz.14.30.

4/ Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

- planowana operacja musi spełniać jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy oraz jedno przedsięwzięcie zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2015-2023,

- wniosek o przyznanie pomocy musi uzyskać ponad 50% punktów ogólnej sumy punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru dotyczących danego zakresu tematycznego,

- planowana operacja musi być zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 - 2020

5/ Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce PROW 2014 – 2020

6/ Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto należy do wniosku załączyć:

- Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy

- Oświadczenie o miejscu realizacji operacji.

7/ Miejsce udostępnienia dokumentów: LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce: Pliki do pobrania. Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w zakładce nabór wniosków

8/ Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru udostępniono w zakładce nabór wniosków na stronie www.lgdziemiazamojska.pl

 

pdf Wniosek o przyznanie pomocy xlsx

pdf Wniosek o przyznanie pomocy PDF

pdf Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy pdf

pdf Kryteria wzmocnienie kapitału, promowanie obszaru, infrastruktura, zachowanie dziedzictwa doc

pdf Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/ kwalifikacjach wnioskodawcy doc

pdf Oświadczenie dotyczące miejsca realizacji doc

pdf Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

pdf Umowa o przyznaniu pomocy pdf

pdf Załącznik 1 zestawienie finansowo – rzeczowe operacji pdf

pdf Załącznik 2 do umowy wykaz działek ewidencyjnych pdf

pdf Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych pdf

pdf Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pdf

pdf Wniosek o płatność pdf

pdf Wniosek o płatność xlsx

pdf Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pdf

pdf Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru 3/2018

pdf Cele LSR