LGD Ziemia Zamojska

NABÓR WNIOSKÓW 2016

Utworzono: wtorek, 27 wrzesień 2016 20:12

 

logo unialogo prow

logo leader

 

Ogłoszenie nr 1/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

 

w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na operacje z zakresu tematycznego:

1. Wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – - Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej: forma wsparcia- płatność zryczałtowana (premia) w wysokości 80 000 zł., limit środków: 400 000 zł. - Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

- Rozwijanie działalności gospodarczej - forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości 25 000 zł. a intensywność pomocy wynosi 70%, limit środków: 50 000 zł.- Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

2. Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy - forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych, maksymalna wysokość kwoty pomocy 300 000 zł. a intensywność pomocy wynosi 70 %., limit środków: 600 000 zł. Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

3. Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych – forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych, intensywność pomocy w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wynosi 63,63%, a w przypadku pozostałych podmiotów 80%, limit środków: 918 000 zł. - Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 lit. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

4. Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych, intensywność pomocy w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wynosi 63,63%, a w przypadku pozostałych podmiotów 80%, limit środków: 330 000 zł. Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 17 października 2016 r. do 31 października 2016 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 31.10.2016 r. o godz.14.30.

4/ Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

- planowana operacja musi spełniać jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy oraz jedno przedsięwzięcie zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2015-2023,

- wniosek o przyznanie pomocy musi uzyskać ponad 50% punktów ogólnej sumy punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru dotyczących danego zakresu tematycznego,

- planowana operacja musi być zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 - 2020

- wnioskowana kwota pomocy w zakresie operacji podejmowania działalności gospodarczej nie może być niższa niż 80 000 zł.

5/ Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce PROW 2014 – 2020

6/ Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto należy do wniosku załączyć:

1. W przypadku operacji z zakresu: Wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich:

a. Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej:

- Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy

- Oświadczenie Wnioskodawcy o przynależności do grup defaworyzowanych wskazanych w LSR

- Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

b. Rozwijanie działalności gospodarczej:

- Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu pracowników z grup defaworyzowanych (o ile dotyczy)

- Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy

- Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile dotyczy)

2. W przypadku operacji z zakresu: Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy:

- Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu pracowników z grup defaworyzowanych

- Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy

- Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o ile dotyczy

3. W przypadku operacji z zakresu: Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych i społecznych oraz Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:

- Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy

- Oświadczenie o miejscu realizacji operacji.

7/ Miejsce udostępnienia dokumentów: LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce: Pliki do pobrania. Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w zakładce nabór wniosków

8/ Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru udostępniono w zakładce nabór wniosków na stronie www.lgdziemiazamojska.pl

 

pdfCele LSR

pdfPlanowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru

pdfWykaz dokumentów

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie  podejmowanie dzialalności gospodarczej

 

pdfWniosek o przyznanie pomocy

pdfWniosek o przyznanie pomocy

pdfINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

pdfBiznesplan

pdf Biznesplan

pdfKryteria „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa na obszarze objętym LSR”

pdfOświadczenie o doświadczeniu zasobach kwalifikacjach wnioskodawcy

pdfOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

pdfOświadczenie przynależności do grup defaworyzowanych wskazanych w LSR

pdfUmowa o przyznaniu pomocy

pdfZałącznik nr 2 do umowy o przyznanie pomocy

pdfWniosek o płatność

pdfINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

pdfWniosek o płatność

pdf Załacznik nr 2 do wniosku o płatność

 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

pdfWniosek o przyznanie pomocy

pdfWniosek o przyznanie pomocy

pdfINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

 pdfBiznesplan

pdfBiznesplan

pdfKryteria „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR”

pdfKryteria -wzmocnienie kapitału, promowanie obszaru, infrastruktura,zachowanie dziedzictwa

pdfOświadczenie o wielkości przedsiebiorstwa

pdfOświadczenie dotyczace miejsca realizacji operacji

pdfOświadczenie o doświadczeniu zasobach kwalifikacjach wnioskodawcy

pdfOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

pdfOświadczenie o zatrudnieniu pracowników z grup de faworyzowanych

pdfOświadczenie o wielkości przedsiebiorstwa

pdfZasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiebiorstwa

pdfUmowa o przyznaniu pomocy

pdfZałącznik nr 1 do dmowy o przyznaniu pomocy

pdfZałącznik nr 2 do dmowy o przyznaniu pomocy

pdfZałącznik nr 3 do dmowy o przyznaniu pomocy

pdfZałącznik nr 4 do dmowy o przyznaniu pomocy

pdfZałącznik nr 5 do dmowy o przyznaniu pomocy

pdfZałącznik nr 5a do dmowy o przyznaniu pomocy

pdfWniosek o płatność

pdfWniosek o płatność

pdfINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ