LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Porządek Walnego Zebrania Członków

Utworzono: wtorek, 13, grudzień 2016 22:22

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w Centrum Kultury w Sitnie (Sitno 72), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie zebrania

2.     Stwierdzenie quorum

3.     Przyjęcie porządku zebrania

4.     Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

5.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej  Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

6.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej Procedury  wyboru i oceny oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2014-2020

10.  Wolne wnioski.

11.  Zamknięcie zebrania.

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Utworzono: wtorek, 13, grudzień 2016 22:21

jarmark lublin copy page 001 1

Konkurs Bożonarodzeniowy - I etap

Utworzono: wtorek, 06, grudzień 2016 10:01

W odpowiedzi na ogłoszony Konkurs na Potrawę Świąteczną i Stroik Bożonarodzeniowy, który był skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych z obszaru gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Nielisz oraz Sułów do biura LGD wpłynęło 11 zgłoszeń. Zgodnie z Regulaminem na pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa wyłoni zgłoszenia, które na podstawie opisu najpełniej ukazują bogactwo kulinarne i rękodzielnicze, związek z regionem i tradycjami a także umiejętności rękodzielnicze mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska. Wybrane zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu, który odbędzie się 14 grudnia, kiedy wyłonimy zwycięzców i rozdamy nagrody organizacjom, które zaprezentują potrawy świąteczne i wyroby rękodzieła w postaci stroików.

Zakończenie procedury wyboru operacji w ramach naboru 1/2016

Utworzono: piątek, 18, listopad 2016 22:54

W dniu 18 listopada 2016 roku odbyło się II posiedzenie członków Rady w celu wyboru wyboru do finansowania operacji złożonych w ramach przeprowadzonego naboru nr 1/2016. W związku z zakończoną procedurą wyboru operacji podaje się poniżej do wiadomości listę operacji niezgodnych z wymogami formalnymi i niepodlegające dalszej ocenie, listy operacji zgodych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz listy operacji wybranych do finansowania.

 Lista operacji niezgodnych z wymogami formalnymi i niepodlegających dalszej ocenie złożonych w ramach naboru 1/2016

 Lista operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17-31 pażdziernika 2016r. w ramach zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej

 Lista operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17-31 pażdziernika 2016r. w ramach zakresu tematycznego Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni

 Lista operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17-31 pażdziernika 2016r. w ramach zakresu tematycznego budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 Lista operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17-31 pażdziernika 2016r. w ramach zakresu tematycznego wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy

 Lista operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17-31 pażdziernika 2016r. w ramach zakresu tematycznego rozwijanie działalności gospodarczej

scan0001   scan0002   scan0003

scan0004   scan0005

Konsultacje zmian w Kryteriach wyboru, kryteriach dla grantów oraz z LSR

Utworzono: niedziela, 11, grudzień 2016 21:20

Konsultacje zmian w Kryteriach wyboru, kryteriach dla grantów oraz z LSR

W związku z Harmonogramem naborów wniosków planujemy w pierwszej połowie 2017 roku ogłosić kolejne nabory wniosków. Aby uprościć proces przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy oraz w celu uniknięcia błędów w ocenie złożonych wniosków proponujemy wprowadzić zmiany w obowiązujących kryteriach:

  1. Zmiana w Kryteriach wyboru operacji dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W ramach zakresu:

  • Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lp

Nazwa kryterium

Opis

Źródło weryfikacji

8.

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska

Nie – 0 pkt.

Tak – 3 pkt.

Preferowane są operacje sprzyjające ochronie środowiska

Uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie

10.

Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztów

Wysokość planowanych kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona we wniosku o dofinansowanie i udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty lub kosztorys – 4 pkt.

Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i nie zostały uzasadnione w żaden sposób(dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.

Planowane do poniesienia koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub kosztorysach inwestorskich lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen

Wniosek z załącznikami

2. Zmiana w Kryteriach wyboru dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR”

Lp

Nazwa kryterium

Opis

Źródło weryfikacji

8.

Udokumentowanie planowanych do poniesienia Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztów

Wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona we wniosku o dofinansowanie i udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty lub kosztorys – 4 pkt.

Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i nie zostały uzasadnione w żaden sposób(dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.

Planowane do poniesienia koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub kosztorysach inwestorskich lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen

Wniosek z załącznikami

3. Zmiana w Kryteriach wyboru dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach zakresu „Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR”

Lp

Nazwa kryterium

Opis

Źródło weryfikacji

9.

Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztów

Wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona we wniosku o dofinansowanie i udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty lub kosztorys – 4 pkt.

Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i nie zostały uzasadnione w żaden sposób(dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.

Planowane do poniesienia koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub kosztorysach inwestorskich lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen

Wniosek z załącznikami

4. Zmiana w Kryteriach wyboru dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach zakresu „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa na obszarze objętym LSR”

Lp

Nazwa kryterium

Opis

Źródło weryfikacji

8.

Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztów

Wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona we wniosku o dofinansowanie i udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty lub kosztorys – 4 pkt.

Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i nie zostały uzasadnione w żaden sposób(dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.

Planowane do poniesienia koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub kosztorysach inwestorskich lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen

Wniosek z załącznikami

5. Zmiana w Kryteriach wyboru dla grantów realizowanych przez pozostałe podmioty, inne niż jednostki sektora finansów publicznych.

Na podstawie doświadczenia w pracy z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną, które stanowić będą największą grupę grantobiorców oraz analizy obszaru LGD, który charakteryzuje się małą liczbą aktywnie działających organizacji posiadających środki własne na realizację działań i projektów z udziałem środków zewnętrznych pojawiła się potrzeba dostosowania kryterium do specyfiki obszaru. Celem zwiększenia aktywności społeczności lokalnej, zachęcenia małych organizacji do wnioskowania o dofinansowanie oraz inicjowanie powstawania nowych organizacji, a co za tym idzie sprawną i efektywną realizację LSR proponuje się zmniejszyć wartość minimalną wkładu własnego, który wyniesie 5%. Przedmiotowe kryterium nadal preferować będzie granty z udziałem wyższego wkładu własnego niż wymagany minimalny poziom.

4.

Wkład własny

do 5% - 0 punktów

od 6% do 10% - 2 punkty

powyżej 10% - 4 punkty

Preferuje się operacje z udziałem wyższego wkładu własnego niż wymagany poziom minimalny

wniosek

10.

Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztów

Wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona i odpowiednio udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty – 4 pkt.

Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i uzasadnione w żaden sposób (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.

Planowane do poniesienia koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są udokumentowane i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen

Wniosek z załącznikami

6. Kryteria wyboru dla grantów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych

9.

Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztów

Wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona i odpowiednio udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty – 4 pkt.

Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i uzasadnione w żaden sposób (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.

Planowane do poniesienia koszty zostały odpowiednio uzasadnione we wniosku o dofinansowanie, są udokumentowane i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen

Wniosek z załącznikami

7. Zapis w rozdziale VI pkt 2 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2014-2020: Intensywność pomocy dla wszystkich podmiotów wnioskujących w ramach grantów wynosić będzie 95% kosztów kwalifikowanych. Minimalny wkład własny jaki będą musiały zapewnić podmioty ubiegające się o granty wynosić będzie 5%. Proponowana zmiana wynika z potrzeby ujednolicenia intensywności pomocy w zakresie grantów.

Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 19 grudnia 2016 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno.

 pdf Formularz zgłoszeniowy

pdf Kryteria wyboru operacji dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

pdf Kryteria wyboru dla grantów realizowanych przez pozostałe podmioty, inne niż jednostki sektora finansów publicznych

pdf Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie projektów grantowych.

Warsztaty rękodzieła artystycznego metodą „3D sospeso”

Utworzono: wtorek, 29, listopad 2016 21:36

W dniach 23-25 listopada 2016 roku w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Nieliszu odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego: szkatułka metodą 3D sospeso oraz bombka świąteczna metodą 3D sospeso. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Grupy liczyły po 15 osób. W warsztatach mogli wziąć udział mieszkańcy obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”. Dziękujemy Pani Agnieszce Grzesiuk Dyrektor Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Pani Ewie Marcoli Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skierbieszowie oraz Pani Agnieszce Zymon Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu za udostępnienie sal warsztatowych.

15194470 1060471737397419 4821551818057593611 o  15235623 1061752177269375 7650867694055687758 o  15194503 1059445954166664 4942924941606120038 o


15250859 1061752490602677 5404480815521601764 o  15194412 1059448154166444 3490655636689746889 o  15137678 1060472757397317 5456436461696968943 o

spikSkarby Przyrody
i Kultury

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa