LGD Ziemia Zamojska

Artykuły

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO

www.lgdziemiazamiojska.pl

§1

Administrator – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Pliki Cookiesmały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.

Cookies Administratora (wewnętrzne) - Cookies, które są zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – Cookies, które jest zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu; podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Serwis – strona internetowa umieszczona pod domeną www.lgdziemiazamojska.pl , pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.lgdziemiazamojska.pl . Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.

 2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA ZAMOJSKA” z siedzibą w Sitnie (22-424), Sitno 73, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Lublina – Wschodu w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000311520, NIP: 9222970146, REGON: 060416604, telefon kontaktowy: (84) 307 22 07 , poczta elektroniczna: biuro@lgdziemiazamojska.pl

 4. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

 5. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.

 6. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

 7. Administrator oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub ochroną przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.

 8. Administrator Serwisu internetowego na zasadach określonych w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych.

§ 3

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w następujących celach:

a)zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

b) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,

 1. Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

 1. Administrator powierza zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranej firmie hostingowej, która realizuje usługi związane z serwerem.

 2. 7.W celu dokonania rozpoznania atrakcyjności i usług dla Użytkowników, poprawy jakości oraz efektywności świadczonych usług przez Serwis internetowy lub inne wymienione podmioty lub w celu udziału w badaniach naukowych, Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu internetowego.

 3. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 4. AZ.pl Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest Serwis.

§ 4

Polityka Cookies

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika, i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. W ramach Serwisu internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:

- „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego,

- służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

- „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego przez Użytkowników,

- „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Serwisu internetowego.

 1. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu:

- zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).

 1. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu internetowego i jego Użytkownikom. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.

 2. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.

 3. Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Serwisu internetowego.

 4. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.

 5. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.

 6. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu internetowego podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.

 7. Niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach Serwisu internetowego mogą umożliwiać Użytkownikom wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie przez nich danych na potrzeby reklam, które bazują na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć np. na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

§ 5

Prawa i obowiązki

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 2. Użytkownik, ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.

 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.

 5. Administrator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych oraz nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników bez ich zgody podmiotom.

 6. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystania danych osobowych, które są przetwarzane w imieniu Serwisu internetowego, a wszystkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Serwisu internetowego.

 7. Administrator ma prawo do udostępniania danych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa.

 8. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie Internetowym są poprawne. Użytkownicy mają prawo żądać usunięcia danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych. Uprawnienia to wynika bezpośrednio z RODO („prawo do bycia zapomnianym”).

 9. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

§ 6

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Oferta Serwisu internetowego może w przyszłości ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.

 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 3. Wszelkich zmianach Serwis będzie informować Użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie Serwisu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.

 4. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Serwisu internetowego. Ewentualne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.