LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Ogłoszenie nr 5/2018 - Konserwacja i rewitalizacja obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, przyrodniczym lub kulturowym dla obszaru LGD

Utworzono: niedziela, 10 grudzień 2017 16:55

 

 

logo unialogo prow

 

 

logo leader

 

Ogłoszenie nr 5/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na operacje z zakresu tematycznego:

1. Konserwacja i rewitalizacja obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, przyrodniczym lub kulturowym dla obszaru LGD – forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych, intensywność pomocy w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wynosi nie wyżej niż 63,63%, a w przypadku pozostałych podmiotów 80%, limit środków: 100 000 zł. Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 27 grudnia 2017 r. do 11 stycznia 2018 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dwóch kompletnych i jednobrzmiących trwale zszytych egzemplarzach (oryginał i kopia) bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 11.01.2018 r. o godz.14.30.

4/ Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

- planowana operacja musi spełniać jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy oraz jedno przedsięwzięcie zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2015-2023,

- wniosek o przyznanie pomocy musi uzyskać ponad 50% punktów ogólnej sumy punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru dotyczących danego zakresu tematycznego,

- planowana operacja musi być zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 - 2020

5/ Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce PROW 2014 – 2020

6/ Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto należy do wniosku załączyć:

- Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy

- Oświadczenie o miejscu realizacji operacji.

7/ Miejsce udostępnienia dokumentów: LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce: Pliki do pobrania. Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w zakładce nabór wniosków

8/ Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru udostępniono w zakładce nabór wniosków na stronie www.lgdziemiazamojska.pl

 

Wniosek o przyznanie pomocy xlsx

Wniosek o przyznanie pomocy PDF

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy pdf

Kryteria wzmocnienie kapitału, promowanie obszaru, infrastruktura, zachowanie dziedzictwa doc

Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/ kwalifikacjach wnioskodawcy doc

Oświadczenie dotyczące miejsca realizacji doc

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Umowa o przyznaniu pomocy pdf

Załącznik 1 zestawienie finansowo – rzeczowe operacji pdf

Załącznik 2 do umowy wykaz działek ewidencyjnych pdf

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych pdf

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pdf

Wniosek o płatność pdf

Wniosek o płatność xlsx

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pdf

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru 5/2018

Cele LSR

Adaptacja remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem

Utworzono: wtorek, 25 luty 2020 20:10

Gmina Miączyn zrealizowała projekt pod nazwą „Adaptacja remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem”. Zakres operacji obejmował prace wewnątrz budynku świetlicy oraz wykonanie elewacji budynku. Ponadto dokowano wymianę dachu i instalacji elektrycznej oraz uporządkowano teren wokół świetlicy. Kwota dofinansowania wyniosła 155 365,98 zł. Dofinansowanie Gmina Miączyn pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

IMG 20181017 115315 IMG 20181017 120217

 

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa