LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

Utworzono: wtorek, 25 luty 2020 20:05

W II kwartale br. będzie możliwość skorzystania z dofinansowania na utworzenie nowego przedsiębiorstwa. Planowany jest nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Mieszkańców naszego obszaru zainteresowanych założeniem własnej firmy zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez Biuro LGD Ziemia Zamojska.

Projekt współpracy „Promocja i Turystyka”

Utworzono: poniedziałek, 03 luty 2020 21:01

W ubiegłym roku Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zakończyło realizacje projektu współpracy „Promocja i Turystyka” o akronimie PiT, realizowanego w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania. Celem projektu było podniesienie świadomości przyrodniczo-historyczno-kulturowej 10% mieszkańców obszaru partnerskich LGD poprzez komplementarne działania upowszechniające i promujące dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne obszarów do końca września 2019 r. W ramach projektu wykonano następujące zadania: wyjazd studyjny do partnera zagranicznego, wydanie albumu promującego obszar LGD Ziemia Zamojska, wydanie materiałów promocyjnych – długopisy, pióra, mapy (rysunkowa, topograficzna), kalendarze, walizki podróżne, torba juta, cukierki reklamowe.

20200203 135341 20200203 135426

Konsultacje zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników

Utworzono: wtorek, 21 styczeń 2020 22:24

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" informuje o rozpoczęciu konsultacji zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 27 stycznia 2020 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Proponowane zmiany zostały wyszczególnione kolorem czerwonym.

formularz zgłaszania uwag

Plan działania - konsultacje

tabela wskaźników konsultacje

wykaz proponowanych zmian

załącznik do lsr budżet - konsultacje

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska

Utworzono: piątek, 17 styczeń 2020 17:32

 

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r., o godz. 900 w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Sitno 72.

Proponowany porządek Walnego Zebrania

1. Otwarcie zebrania

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjecie porządku Walnego Zebrania.

4.Wybór przewodniczącego i protokolanta.

5.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019

6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za rok 2019

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej do rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za rok 2019
 2. Udzielenie/nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 3. Wybór członków Zarządu
 4. Wybór członków Rady
 5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 6. Zmiany Statutu Stowarzyszenia
 7. Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośćh)Aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia zamojska na lata 2015-2023.

9.Sprawy bieżące

10.Zamknięcie zebrania

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Relacja z Walnego Zebrania Członków

Utworzono: niedziela, 02 luty 2020 20:14

30 stycznia 2020 r., w Centrum Kultury w Sitnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”. W Zebraniu uczestniczyło 44 członków zwyczajnych na 67 wszystkich uprawnionych do głosowania.

Podjęto uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska za rok 2019,
 • udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2019
 • zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 • aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia zamojska na lata 2015-2023.
 • aktualizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska na lata 2015-2023.
 • wyboru członków Zarządu
 • wyboru członków Rady
 • wyboru członków Komisji Rewizyjnej

W wyniku wyboru nowych władz Stowarzyszenia w skład Zarządu wchodzą: Dominika Witkowska, Piotr Pyś, Joanna Lalik, Andrzej Goch, Andrzej Kapera, Justyna Rubacha, Stanisław Jędrusina, Marta Radzik oraz Rafał Kodeniec. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Magdalena Sienkiewicz – Karwacka, Adam Niemiec, Elżbieta Kuźma, Józef Pawliszak. W skład Rady Stowarzyszenia zostali wybrani: Teresa Twardziszewska, Elżbieta Czarny, Zdzisława Cyc, Danuta Bosiak, Wojciech Gardyga, Mariusz Poźniak, Tomasz Nowaczewski, Krzysztof Paszko oraz Ryszard Borowski.

 

Warsztat refleksyjny

Utworzono: środa, 22 styczeń 2020 21:15

17 stycznia, odbył się kolejny Warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie Zarządu, Rady, dyrektorzy GOk-ów, członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy biura LGD.

Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest do stałego monitorowania i ewaluowania stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Inaczej mówiąc, prowadzimy ciągłe badanie i analizowanie tego, jak wdrażane są środki unijne na rozwój obszarów wiejskich za naszym pośrednictwem, czy osiągamy zaplanowane cele, czy docieramy z informacją do mieszkańców obszaru, a także czy realizowana przez nas Strategia wymaga aktualizacji i dostosowania do zmieniających się warunków społeczno – gospodarczych. Jednym z narzędzi, dzięki któremu dokonujemy ewaluacji wewnętrznej jest właśnie warsztat refleksyjny. Na spotkaniu, w gronie osób zaangażowanych w działalność LGD dyskutowaliśmy o przebiegu naborów i procedurach, lokalnych kryteriach wyboru, wybranych operacjach i tym jak zmieniają one lokalne społeczności, a także o działalności LGD i biura oraz organizowanych spotkaniach, szkoleniach i wydarzeniach aktywizujących.

83119940 2522617144516197 1536985116667019264 o

 

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa